Pokyny na zrušenie

Právo na zrušenie

Máte nárok na zákonné právo na zrušenie zmluvy, ako je uvedené v pokynoch o práve na zrušenie zmluvy.

Máte právo zrušiť túto zmluvu do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy nadobudnete alebo tretia strana, ktorá nie je dopravcom a ktorú ste uviedli, nadobudne fyzické vlastníctvo posledného tovaru.

Ak chcete uplatniť právo na zrušenie, musíte nás informovať o tom na adrese FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistraße 1, 47533 Kleve, Nemecko, info_feie@fujifilm.com, Tel: 49 (0) 2821 7115 0 o svojom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu jasným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzor formulára na zrušenie zmluvy, nie je to však povinné.

Odstúpenie od zmluvy môžete zaslať aj elektronicky prostredníctvom našej webovej stránky. Ak to chcete urobiť, prejdite na stránku Môj účet ►"Moje objednávky", vyberte príslušnú objednávku a kliknite na "Požiadať o vrátenie". Ak ste si objednali ako hosť, môžete tu vyplniť a odoslať formulár na zrušenie objednávky. Ak využijete túto možnosť, okamžite vám zašleme e-mailom potvrdenie, že sme vaše storno objednávky prijali.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Účinky zrušenia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú, ak ste si vybrali iný typ doručenia ako nami ponúkaný najlacnejší typ štandardného doručenia), a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Náhradu vykonáme s použitím rovnakého platobného prostriedku, aký ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v každom prípade vám v dôsledku takejto náhrady nevzniknú žiadne poplatky. Úhradu môžeme zadržať, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nám nepredložíte dôkaz o odoslaní tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám zašlete späť alebo ho odovzdáte bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite svoje odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku iného zaobchádzania s tovarom, ako je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vzor formulára na zrušenie

(Ak chcete zmluvu zrušiť, vyplňte nižšie uvedený formulár a pošlite nám ho späť.)

- Spoločnosti FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistraße 1, Kleve, Nemecko, info_feie@fujifilm.com

- Ja / My(*) týmto oznamujem, že ja / My(*) vypovedám/vypovedáme (*) kúpnu zmluvu na nasledujúci tovar (*)/na poskytnutie nasledujúcej služby (*)

- Objednané dňa (*) / prijaté dňa (*)

- Meno spotrebiteľa(ov)

- Adresa spotrebiteľa(ov)

- Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len ak sa oznámenie podáva v papierovej forme)

- Dátum

 (*) Nehodiace sa prečiarknite

 

Odchýlka od pravidiel o nákladoch na vrátenie tovaru pre Slovensko
Priame náklady na vrátenie tovaru znášame my, ak je tovar vrátený zo Slovenska.

Nálepky na vrátenie tovaru
Bez toho, aby boli dotknuté vaše zákonné práva, vám poskytneme bezplatné nálepky na vrátenie tovaru zo Slovenska.

Ak ste požiadali o vrátenie tovaru a túto žiadosť o vrátenie tovaru potvrdil náš servisný tím, môžete si vo svojom zákazníckom účte v časti "Moje vrátenia" stiahnuť a vytlačiť štítok na vrátenie tovaru. Na tento účel je pri vrátení tovaru uvedený odkaz "Vytvoriť štítok na vrátenie tovaru". V prípade objednávky ako hosť je tento odkaz prístupný na  tu prostredníctvom formulára na vrátenie po potvrdení žiadosti o vrátenie a zadaní údajov o objednávke. Vrátenie môžete odovzdať v zásielkovom obchode príslušného poskytovateľa na Slovensku. 

7.    Vyhradenie vlastníckeho práva

Tovar zostáva naším majetkom až do úplného zaplatenia.
 Pre podniky platia navyše tieto ustanovenia: Vyhradzujeme si vlastníctvo tovaru až do úplného vyrovnania všetkých pohľadávok vyplývajúcich z aktuálneho obchodného vzťahu. Vyhradený tovar môžete ďalej predať v rámci bežnej obchodnej činnosti; všetky pohľadávky vyplývajúce z tohto ďalšieho predaja - bez ohľadu na spojenie alebo zmiešanie vyhradeného tovaru s novým tovarom - nám vopred postúpite vo výške fakturovanej sumy a my toto postúpenie akceptujeme. Vy ste naďalej oprávnení vymáhať pohľadávky; my však môžeme rovnako vymáhať pohľadávky sami, ak si nesplníte svoje platobné povinnosti. Zábezpeky, na ktoré máme nárok, uvoľníme na vašu žiadosť v rozsahu, v akom realizovateľná hodnota zábezpek prevyšuje hodnotu otvorených pohľadávok o viac ako 10 %.

8.    Záruka a záruky

Máme zákonnú povinnosť dodávať výrobky, ktoré sú v súlade s touto zmluvou. Uplatňujú sa zákonné záručné práva. Informácie o prípadných dodatočných zárukách a ich presných podmienkach, ktoré sa môžu uplatňovať, nájdete pri výrobku alebo na osobitných informačných stránkach v internetovom obchode, ak sa uplatňujú.

9.    Zodpovednosť

V každom prípade sme bez obmedzenia zodpovední za nároky vyplývajúce zo škôd, ktoré sme spôsobili my, naši zákonní zástupcovia alebo právni zástupcovia
- za ujmu na živote, zdraví alebo zdraví
- za úmyselné alebo hrubo nedbanlivé porušenie povinností
- za záručné záväzky, ak sú dohodnuté
- pokiaľ je otvorená pôsobnosť zákona o právach spotrebiteľov z roku 2015
- v súvislosti s akoukoľvek inou zodpovednosťou vrátane akýchkoľvek záväzkov vyplývajúcich z právnych predpisov o predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, ktoré nemožno podľa platných právnych predpisov vylúčiť alebo obmedziť.

 V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností, ktorých splnenie vôbec umožňuje riadne plnenie zmluvy a na ktorých splnenie sa zmluvné strany môžu všeobecne spoliehať a dôverovať im, že budú splnené, v dôsledku ľahkej nedbanlivosti z našej strany, zo strany našich právnych zástupcov alebo právnych zástupcov, je výška zodpovednosti obmedzená na výšku predvídateľných škôd v čase uzavretia zmluvy, ktorých vznik sa musí spravidla predpokladať.
 Ceteris paribus sú nároky na náhradu škody vylúčené.

10.    Riešenie sporov online

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (ODR), ktorá je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na konaní o urovnaní sporu pred orgánom na riešenie sporov.

11.    Záverečné ustanovenia

Ak ste obchodník, platí nemecké právo s výnimkou Dohovoru OSN o predaji.

Ak ste "Kaufmann" v zmysle nemeckého obchodného zákonníka (HGB), verejnoprávna právnická osoba alebo osobitný verejnoprávny fond, výlučnou súdnou právomocou pre všetky spory zo zmluvných vzťahov medzi nami a vami je naše sídlo.