Všeobecné podmínky

1.    Oblast působnosti

Následující všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny objednávky, které spotřebitelé a obchodníci zadávají prostřednictvím našeho internetového obchodu.

"Spotřebitelem" se rozumí fyzická osoba jednající za účelem, který zcela nebo převážně nesouvisí s její obchodní, podnikatelskou, řemeslnou nebo profesní činností;
"obchodníkem" se rozumí osoba jednající za účelem souvisejícím s její obchodní, podnikatelskou, řemeslnou nebo profesní činností, ať už jedná osobně nebo prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo na její účet.

Pro obchodníky platí následující: Pokud obchodník používá rozporné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky, jejich platnost je tímto popřena; stávají se součástí smlouvy pouze tehdy, pokud jsme s nimi výslovně souhlasili.

2.    Smluvní partner, uzavření smlouvy, nápravná zařízení

Smlouva je uzavřena se společností FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH.

Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale spíše nezávazný online katalog. Naše výrobky můžete zpočátku nezávazně vložit do nákupního košíku a své položky kdykoli před odesláním závazné nabídky zkontrolovat pomocí opravných pomůcek, které jsou k tomu v procesu objednávání poskytnuty a vysvětleny. Kliknutím na objednávkové tlačítko podáváte závaznou nabídku na koupi výrobků obsažených v nákupním košíku. Potvrzení přijetí objednávky proběhne e-mailem bezprostředně po odeslání objednávky.

Vaši nabídku přijmeme do dvou dnů

  • zasláním oznámení o přijetí v samostatném e-mailu; nebo
  • případné zpracování platební transakce naším poskytovatelem služeb nebo vybraným poskytovatelem platebních služeb. Doba zpracování transakce závisí na příslušném zvoleném způsobu platby (viz níže v části "Platba").

Příslušná alternativa pro vás je určena tím, která z uvedených událostí nastane dříve.

3.    Znění smlouvy, uložení textu smlouvy

Jazyk(y), v němž(ých) lze uzavřít smlouvu: angličtina

Text smlouvy uložíme a údaje o objednávce a naše všeobecné podmínky vám zašleme e-mailem. Text smlouvy si můžete prohlédnout také v naší zákaznické přihlašovací oblasti.

4.    Dodací podmínky

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. K ceně výrobku mohou být připočteny náklady na doručení. Bližší informace o nákladech na dodání naleznete u nabídky a v nákupním košíku.

Zboží odesíláme pouze poštou nebo kurýrem, vyzvednutí zákazníkem není možné.

5.    Platba

V našem internetovém obchodě jsou v zásadě k dispozici následující platební metody:

Kreditní karta
S odesláním objednávky nám zároveň zasíláte údaje o své kreditní kartě.
Vaše karta bude stržena ihned po odeslání objednávky.

PayPal
Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), musíte být zaregistrováni ve službě PayPal, legitimovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební pokyn. Platební transakce bude zpracována společností PayPal po zadání objednávky. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky.

6.    Právo na zrušení

Máte nárok na zákonné právo na odstoupení od smlouvy, jak je popsáno v pokynech k právu na odstoupení od smlouvy.

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce získá poslední zboží do fyzického držení.

Chcete-li uplatnit právo na zrušení, musíte nás informovat FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistraße 1, 47533 Kleve, Německo, info_feie@fujifilm.com, Tel: 49 (0) 2821 7115 0 o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Odstoupení od smlouvy můžete zaslat také elektronicky prostřednictvím našich webových stránek. Za tímto účelem přejděte do sekce Můj účet ►"Moje objednávky", vyberte příslušnou objednávku a klikněte na "Požádat o vrácení". Pokud jste objednávali jako host, můžete zde vyplnit a odeslat formulář pro zrušení objednávky. Pokud této možnosti využijete, obratem vám e-mailem zašleme potvrzení, že jsme vaše storno obdrželi.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky zrušení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v případě, že jste si zvolili jiný typ doručení než námi nabízený nejlevnější typ standardního doručení), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Vrácení peněz provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v každém případě vám v důsledku takového vrácení peněz nevzniknou žádné poplatky. Náhradu můžeme zadržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz o odeslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám zašlete zpět nebo předáte bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete vy. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku jiného nakládání se zbožím, než které je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzor formuláře pro zrušení

(Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím níže uvedený formulář a zašlete nám jej zpět.)

- Na adresu FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistraße 1, Kleve, Německo, info_feie@fujifilm.com.

- Já / My(*) tímto oznamuji, že já / My(*) ruším/rušíme (*) kupní smlouvu na následující zboží (*)/na poskytnutí následující služby (*).

- Objednáno dne (*) / obdrženo dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je oznámení podáváno v papírové podobě)

- Datum

 (*) Nehodící se škrtněte

 

Odchylná pravidla pro náklady na vrácení zboží pro pro Českou republika
Přímé náklady na vrácení zboží neseme my, pokud je vráceno z České republiky.

Zpětné přepravní štítky
Aniž jsou dotčena vaše zákonná práva, poskytneme vám zdarma zpětné přepravní štítky pro vaše vrácení z České republiky

Pokud jste požádali o vrácení zboží a tento požadavek byl potvrzen naším servisním týmem, můžete si ve svém zákaznickém účtu v části "Moje vrácení" stáhnout a vytisknout štítek pro vrácení zboží. K tomuto účelu je u vrácení uveden odkaz "Vytvořit štítek pro vrácení". V případě objednávky jako host je tento odkaz přístupný na zde prostřednictvím formuláře pro vrácení zboží po potvrzení požadavku na vrácení zboží a zadání údajů o objednávce. Vrácenou zásilku můžete odevzdat v zásilkovně příslušného poskytovatele v České republice. 

7.    Vyhrazení vlastnického práva

Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.
 Pro podniky platí navíc následující: Vyhrazujeme si vlastnictví zboží až do úplného vypořádání všech nároků vyplývajících z aktuálního obchodního vztahu. Vyhrazené zboží můžete dále prodat v rámci běžného obchodního styku; veškeré pohledávky vzniklé z tohoto dalšího prodeje - bez ohledu na spojení nebo smíchání vyhrazeného zboží s novým předmětem - nám předem postoupíte ve výši fakturované částky a my toto postoupení přijmeme. Pohledávky jste nadále oprávněni vymáhat vy; stejně tak však můžeme pohledávky vymáhat sami, pokud nesplníte své platební povinnosti. Na Vaši žádost uvolníme jistoty, na které máme nárok, pokud realizovatelná hodnota jistot převyšuje hodnotu otevřených pohledávek o více než 10 %.

8.    Záruční práva

Máme zákonnou povinnost dodávat výrobky, které jsou v souladu s touto smlouvou. Platí zákonná záruční práva. Informace o případných dodatečných zárukách a jejich přesných podmínkách, které se mohou uplatnit, naleznete u výrobku nebo případně na odlišných informačních stránkách v internetovém obchodě.

9.    Odpovědnost

V každém případě odpovídáme bez omezení za nároky z titulu škod, které jsme způsobili my, naši právní zástupci nebo právní zástupci
- za újmu na životě, zdraví nebo zdraví
- za úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení povinností
- za záruční závazky, pokud byly sjednány
- pokud je otevřena oblast působnosti zákona o právech spotřebitelů z roku 2015
- v souvislosti s jakoukoli jinou odpovědností, včetně odpovědnosti podle právních předpisů o prodeji zboží nebo poskytování služeb, kterou nelze podle platných právních předpisů vyloučit nebo omezit.

 Za porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění vůbec umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění se smluvní strany mohou obecně spoléhat a důvěřovat, že budou splněny, z důvodu lehké nedbalosti z naší strany, ze strany našich právních zástupců nebo právních zástupců, je výše odpovědnosti omezena na předvídatelné škody v době uzavření smlouvy, jejichž vznik je třeba zpravidla předpokládat.
 Ceteris paribus jsou nároky na náhradu škody vyloučeny.

10.    Řešení sporů online

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR), která je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před orgánem pro řešení sporů.

11.    Závěrečná ustanovení

Pokud jste obchodník, platí německé právo s vyloučením Úmluvy OSN o prodeji.

Pokud jste "Kaufmann" ve smyslu německého obchodního zákoníku (HGB), veřejnoprávní právnická osoba nebo zvláštní veřejnoprávní fond, je výlučnou soudní příslušností pro všechny spory ze smluvních vztahů mezi námi a vámi naše sídlo.