Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistraße 1, 47533 Kleve, Deutschland, info_feie@fujifilm.com, telefoon: 49 (0) 2821 7115 0) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

U kunt uw herroepingsverklaring ook elektronisch indienen via onze website. Ga hiervoor naar Mijn Account ►"Mijn Bestellingen", selecteer de betreffende bestelling en klik op "Retour aanvragen". Als u als gast besteld heeft, kunt u hier het herroepingssformulier invullen en verzenden. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk een bevestiging per e-mail dat wij uw annulering hebben ontvangen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistraße 1, Kleve, Deutschland, info_feie@fujifilm.com

– Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

– Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

– Naam/Namen consument(en)

– Adres consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Afwijkende regels voor de retourkosten voor België
Wij dragen de directe kosten voor het terugsturen van de goederen als de terugzending vanuit België plaatsvindt.

Retouretiketten
Onverminderd uw wettelijke rechten, zullen wij u gratis retouretiketten verstrekken voor retourzendingen. Log in op uw klantenaccount en print het retouretiket uit. U kunt de retourzending afgeven bij een pakketdienst van de desbetreffende aanbieder in België.

Onverminderd uw wettelijke rechten, stellen wij u gratis retourlabels ter beschikking voor uw retourzending vanuit België. Als u een retourzending heeft aangevraagd en deze retourzending is bevestigd door ons serviceteam, kunt u in uw klantenaccount onder "Mijn retourzendingen" het retourlabel voor de betreffende retourzending downloaden en afdrukken. Hiertoe wordt de link "Retourlabel aanmaken" bij de retourzending verstrekt. In het geval van een bestelling als gast is deze link hier toegankelijk via het retourformulier na bevestiging van de retouraanvraag en invoer van de bestelgegevens. U kunt de retourzending afgeven bij een pakketdienst van de desbetreffende aanbieder in België.